Sunday, August 5, 2007

Gov. Romney On Sen. Obama: Jane Fonda To Doctor Strangelove

No comments: